Mirësevini në Dragash


Faqja e Dragashit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

QYTEZA E DRAGASHIT (SHARRIT)

Dragashi (Sharri), është i ngritur në kufi ndërmjet dy trojeve, të Opojës dhe Gorës. Të dy këto troje paraqesin dy etnitete me gjuhë  të ndryshme. Opoja etnikisht e pastër me shqiptarë e me gjuhën e tyre shqipe dhe Gora etnikisht e pastër vetëm me goranë, Boshnjak – myslimanë, me gjuhën e tyre specifike gorane, Boshnjake. Kjo qytezë, është qendër Komunale, e cila shtrihet në jug të Prizrenit, në malet e Sharrit, në lartësi mbidetare rreth 1050.m. Ajo lidhet me Prizrenin me  rrugë të asfaltuar rreth 37.km.  Ka mbi 4000 banorë të përzier shqiptarë dhe goranë. Kjo qytezë përmendet relativisht vonë si qendër komunale, diku nga viti 1935. dhe emërtohet  Dragash..

Lajme

UNDP Shpall tender per fidane dhe meshtjerra
22 shkurt 2018

Njoftim për Skemën e Granteve Rurale
13 shkurt 2018
 Byroja e Popullsisë, Refugjatëve, dhe Migracionit e Departamentit Amerikan të Shtetit, përmes partnerit të saj implementues Këshillit Danez për Refugjatë, shpallë thirrje për aplikim për grante për Skemën e Grantit Rural të Përbashkët, i cili synon të ndihmojë të kthyerit në Komunën e Dragashit
 
Përshkrimi i skemës së grantit
 
Skema e Grantit Rural të Përbashkët synon të mbështes propozimet bujqësore që ndihmojnë grupet e të kthyerve dhe komunitetin pranues/përfitues të përmirësojnë ri-integrimin social dhe ekonomik të të kthyerve në Kosovë. Grantet janë në dispozicion për të mbështetur propozimet të cilat mbulojnë aktivitetet bujqësore.
Shuma totale e granteve
§ Shuma maksimale në dispozicion e grantit(granteve) në Komunën e Dragashitështë 30,000 Dollarë, ekuivalent në Euro (përafërsisht 24,100 EURO)
§ Do të mbështeten minimum 20 familje/amvisëri
§ Nuk ka shumë minimale të përcaktuar për grantin e dhënë.
Kriteret për aplikim
§ Aplikacionet mund të dorëzohen në formë individuale ose të përbashkët (si grup);
§ Skema e granteve do të përkrahë së paku 70% të kthyerve, të cilët janë kthyer nga viti 2010 ose më vonë;
§ Grupet e përbashkëta të të kthyerve mund të bëhen partner me familjet e komunitetit pranues apo bizneset e regjistruara;
Grantet do të mbulojnë:
§ Blerjen e fidaneve/farave për pemë apo perime
§ Blerjen e lëndës së parë dhe asaj të konsumit
§ Promovimin dhe brendimin e aktiviteteve bujqësore
§ Blerjen e makinerisë dhe pajisjeve në bazë të kritereve për përzgjedhje
§ Blerjen e materialeve për renovim apo ndërtim të hapësirave të nevojshme për implementimin e aktiviteteve bujqësore
Granti nuk mbulon shpenzimet lidhur me pagat, qiranë dhe pajisjet e dorës së dytë (përdorura). DRC do të sigurojë të gjitha materialet apo pajisjet në emër të aplikuesve të suksesshëm bazuar në propozimet e tyre. 
më shumë...

Hapet Thirrja e Dytë për Grante!
16 janar 2018
 Fondi për Zhvillim Lokal (LDF), të hënën më 15.01.2017, në kuadër të projektit InTerDev 2, të financuar nga Agjensioni Austriak për Zhvillim dhe të realizuar nga UNDP së bashku me komunat Dragash, Shtërpcë dhe Viti, ka lansuar Thirrjen e Dytë për Grante për fermerët dhe prodhuesit e sektorëve të ndryshëm të bujqësisë. Grantet që sillen prej 2,500 Euro deri 15,000 Euro synojnë përmirësmin e kushteve të prodhimit dhe rritjen e kapacitetit prodhues në tre komunat e targetuara.
Thirrja për Grante do të jetë e hapur deri më 09.02.2017, ndërkaq për pyetje evenutale ose dorëzim të aplikacioneve mund t’i drejtoheni zyrës së projektit InTerDev 2 në Dragash, ndërtesa e Drejtorisë së Arsimit.

më shumë...

 

Hyrja


Profili1.jpg

Orari i punës
7:30 deri 15:30
Pauza
12:00 deri 13:00


riatdhesimi.jpg
Mrojtja-e-te-dhenave-personale-(3).JPG