Turizmi

 -Mbledhja e te dhënave mbi trashëgiminë kulturore dhe natyrore ( material dhe jo-materiale) bazuar në kriteret e parapara nga PDKK
 
-Zhvillimin e kapacitetit të komunitetit për tu ofruar të dhëna autoriteteve relevante (IMM dhe komunës)
-Përzgjedhja e 5-6 atraksioneve më turistike bazuar në kriterete parapara nga PDKK
-Krijimi i një shtegu me 5 atraksionet e përzgjedhura turistike
Përzgjedhja e një praktike të trashëgimisë jo-materiale në Istog
-Krijimi i një inventari të kësaj praktike bazuar në kriteret e përcaktuara nga PDKK
-Krijimi I një strategjie për informim publik dhe promovim,fushatë promovuese
Organizimi I ekspozitës së kostumeve të Podgurit
-Krijimi I një filmi dokumentar për kostumet tradicionale të Podgurit
-Publikimi i një Katalogu me kostumet tradicionale të Podgurit
-Organizimi I një sfilate me veshjet e Podgurit me rastin e Dites së Mollës
-Krijimin e një plani të menagjimit të trashëgimisë ( duke përfshirë hulumtimin e tregut)  etj.