Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net

Departamentet

Departamentet dhe Divizionet e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal janë:

1. Departamenti për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal;


1.1 Divizioni për Bashkëpunim Ndër-Komunal;

1.2 Divizioni për Bashkëpunim Ndërkufitar;

1.3 Divizioni për Zhvillim Rajonal;

1.4 Divizioni për Avansim të Buxheteve Komunale;

1.5 Divizioni për Zhvillimin dhe Menaxhimin e Projekteve.

2. Departamenti për Performancë dhe Transparencë Komunale
;

2.1 Divizioni për Performancë Komunale;

2.2 Divizioni për Ngritje të Kapaciteteve Komunale;

2.3 Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna;

2.4 Divizioni për Transparencë Komunale.

3. Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave;

3.1 Divizioni për Integrime Evropiane;

3.2 Divizioni për Koordinim të Politikave.

4. Departamenti Ligjor dhe Monitorim të Komunave;

4.1 Divizioni për Zhvillim dhe Harmonizim të Legjislacionit;

4.2 Divizioni për Zbatim të Legjislacionit; dhe

4.3 Divizioni për Monitorimin e Komunave.

5. Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme;


5.1 Divizioni i Burimeve Njerëzore;

5.2 Divizioni për Buxhet e Financa;

5.3 Divizioni për Teknologji Informative dhe Shërbime Logjistike;

6. Divizioni i Auditimit të Brendshëm; 

7. Divizioni për Komunikim Publik;

8. Divizioni për Prokurim;