Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net

Departamenti për Performancë dhe Transparencë Komunale

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Përformancë dhe Transparencë Komunale janë:

1. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve për zhvillimin e kapaciteteve në komuna;

2. Ofron mbështetje për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit të kapaciteteve në komuna;

3. Zhvillon dhe monitoron sistemin për vlerësimin e performancës së Komunave;

4. Monitoron cilësinë e shërbimeve (performancën) komunale;

5. Monitoron respektimin e të drejtave të njeriut dhe komuniteteve në lidhje me shërbimet e ofruara nga komunat.

6. Monitoron përfaqësimin gjinor dhe të krijimit të mundësive të barabarta në komuna;

7. Monitoron përdorimin e gjuhëve zyrtare në komuna;

8. Planifikon dhe bashkërendon veprimet për monitorimin e transparencës në qeverisjen lokale;

9. Zhvillon kriteret për vlerësimin transparencës komunale

10. Udhëheqësi i Departamentit për Performancë dhe Transparencë Komunale, raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

11. Numri i të punësuarve në Departamentin për Performancë dhe Transparencë Komunale është shtatëmbëdhjetë (17).

Kontakti:

VENERA KOSUMI
Udhëheqëse e Departamentit

+ 383 (0) 200 35 559
Venera.kosumi@rks-gov.net