Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net

Divizioni për Komunikim Publik

Divizioni për Komunikim Publik

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Komunikim Publik janë:

1.1. Ofron përkrahje profesionale për ministrinë në fushën e komunikimit dheinformimit;

1.2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve të komunikimit të ministrisë;

1.3. Organizon konferenca për media dhe përgatitë njoftime për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime të tjera mediale;

1.4. Mirëmban ueb faqen zyrtare të ministrisë;

1.5. Koordinon kërkesat për qasje në dokumente publike dhe përgatitë raporte mbi zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike.

2.   Udhëheqësi i Divizionit për Komunikim Publik raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

2.   Numri i të punësuarve në Divizionin për Komunikim Publik është tre (3).


Divizioni për Komunikim Publik
YLL VALLA - Udhëheqës i  Divizionit

E-mail: 

yll.valla@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 200 35 567