Vendimet 2011

Mbledhja e parë:

  1. Ekstrakti i procesverbalit
  2. Statuti i Bibliotekës e Komunës së Prishtinës “Hivzi Sylejmani”
  3. Statuti i Teatrit të Qytetit të Prishtinës “Dodona”
  4. Statuti i Qendrës Kulturore të Fëmijëve të Prishtinës
  5. Statuti i QKMF-së
  6. Statuti i Qendrës së Mjekësisë Urgjente
  7. Statuti i Qendrës për Punë Sociale
  8. Vendim për lejimin e mjeteve te ngrohtores se qytetit “TERMOKOS”SHA Prishtinë
  9. Vendim për plotësimin e Komitetit për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport
 10.Vendim për plotësimin e Komitetit për Shërbime Publike

Mbledhja e dytë:


 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Raporti vjetor për vitin 2010
 3. Vendim për bartjen e mjeteve nga viti 2010 në vitin 2011
 4. Vendim për plotësimin e Komitetit për Politikë dhe Financa

Mbledhja e tretë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim i Planit rregullues për lagjen “Vellusha”
 3. Vendim për formimin e Komisionit për emërtimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike të komunës së Prishtinës

Mbledhja e katërt:


 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim Projektrregullores për të hyrat vetjake të institucioneve arsimore
 3. Vendim i Garancisë bankare për kredi të NPL “Trafiku Urban”
 4. Vendim për ndërrimin e destinimit të Hamamit të Madh të qytetit
 5. Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e stacionit sizmologjik në Gërmi, Prishtinë
 6. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e komisionit të aksionarëve për ndërmarrjen publike “Trafiku Urban” të Komunës së Prishtinës

Mbledhja e pestë:


 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për lejimin e mjeteve financiare                        
 3. Vendim i Projektstatutit të Arkivit të Komunës së Prishtinës (diskutim publik)
 4. Vendim mbi qasjen e plotësimit dhe ndryshimit të Planit rregullues urban të lagjes “Kalabria
 5. Vendim  për caktimin e vendgjuetive të përbashkëta dhe dhënien  e tyre në menaxhim
 6. Vendim për ndryshimin e Vendimit për garanci të borxhit
 7. Vendim për dhënien e objektit të Bashkësisë VIII Lokale në shfrytëzim të përkohshëm SHKA  “Bajram Curri

Mbledhja e gjashtë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Rregullore për të hyrat vetanake të institucioneve arsimore
 3. Vendim për ndarjen e mjeteve financiare për familjet e dëmtuara nga vërshimet
 4. Vendim për formimin e Komisionit për udhëheqjen dhe koordinimin e punës në terren për zgjedhjen e këshillave të fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve

Mbledhja e shtatë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për shqyrtim publik të Propozimplanit rregullues “Zona  Ekonomike”në Prishtinë
 3. Vendim për shqyrtim publik të Propozimplanit rregullues të lagjes “Medreseja - Çamëria” Prishtinë
 4. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e ndryshimit dhe plotësimit të Vendimit të  Planit rregullues të lagjes “Mati I”
 5. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Mbledhja e tetë:


 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Raporti për situatën ekonomike-financiare të Komunës dhe për zbatimin e planeve investuese, janar-qershor 2011
 3. Vendim për miratimin e listës përfundimtare për ndarjen e banesave për raste sociale

Mbledhja e nëntë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për miratimin e buxhetit të Komunës së Prishtinës për vitin 2012 dhe të Kornizës afatmesme buxhetore 2012 – 2014
 3. Vendim për rishikimin e buxhetit për vitin 2011
 4. Rregullore për dhënien e banesave të Komunës së Prishtinës në shfrytëzim me qira për familje të dëshmorëve, invalidë dhe veteranë të UÇK-së dhe pjesëtarë të familjeve të tyre
 5. Rregullore për tatim në pronën e paluajtshme
 6. Vendim për lejimin e mjeteve ngrohtores së qytetit “Termokos”     Sh. A. Prishtinë
 7. Statuti i Arkivit të Komunës së Prishtinës
 8. Vendim për formimin e grupit punues për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit
 9. Vendim për plotësimin e Komitetit për Politik dhe Financa

Mbledhja e dhjetë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Rregullore për mbrojtjen, sigurinë në punë, shëndetin dhe mjedisin e punës në shërbimin civil komunal
 3. Vendim për caktimin e kritereve bazë për ndërrimin e destinimit të përdorimit të hapësirave banesore – afariste

Mbledhja e njëmbëdhjetë:


 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës së Prishtinës –DISKUTIM PUBLIK
 3. Rregullore për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale
 4. Vendim për transferin e mjeteve nga kategoria e komunaleve në kategorinë e mallrave dhe sherbimeve

Mbledhja e dymbëdhjetë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për ndryshimin e Projektplanit strategjik-zhvillimi urban i Prishtinës
 3. Vendim për miratimin e Planit rregullues urban “Çamëri - Medrese”
 4. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për shfrytëzimin e përkohshëm të pronës komunale për vendosjen e objekteve të përkohshme
 5. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës së Prishtinës