Direkcija Administracije

Muhedin Nushi je Direktor u Direkciji Administracije. 

Postdiplomske studije je završio na Ekonomskom Fakultetu pri Univerzitetu Prištine. Dobar je poznavalac procesa, procedura i operacija bankarske industrije, informativne tehnologije, analize biznisa, statističkih obrada, upravljanja podacima i procesima kao i upravljanja projektima počevši od ideja projektovanja, razvoja, sprovođenja pa do nadzora i ocenjivanja.
G. Nushi je u početku radio u Institutu za Naučna Istraživanja i Razvoj (INKOS) u Obiliću, od 1985 do 1990 godine. Od 1992 do 2000 godine, g. Nushi je bio zaposlen u Ekonomskoj Banci sa sedištem u Đakovici a nakon toga i u Prištini. Od 2000 do 2006 godine je bio uključen u različitim projektima sa stranim institucijama – sa Svetskom Bankom (World Bank) u sprovedenom projektu od strane FAO (Food and agriculture organizations of United Nations), projekti EU-a pri Ministarstvu Poljoprivrede i Zavoda za Statistike Kosova, kao i u nekim projektima pri UNDP-u, HELVETAS-u, USAID-u itd. Od 2006 do 2013 godine on je upravljao Odeljenjem Informativne Tehnologije u Ekonomskoj Banci.


Direkcija Administracije

Na osnovu zakona koji su na snazi: Zakon o Lokalnoj Samoupravi, Zakon o Lokalnim Izborima, Zakon o Civilnoj Službi, Zakon o Matičnim Knjigama, Zakon o Javnoj Nabavci, Statut Opštine, Pravilnici Opštine, Naredbe i Uputstva, Direkcija Administracije je odgovorna za pružanje opštih administrativnih usluga za opštinsku administraciju i za pružanje usluga građanima.

Opšte administrativne usluge obuhvataju:

•    Usluge koje se tiču skupštinskih poslova i izvršne vlasti, kao što su: svi poslovi za pripremu materijala sednica Skupštine, Komiteta i Borda Direktora, počevši od izrade pozivnica i odluka koje proizilaze iz sednica, korekturu i prevođenje dokumenata na službene jezike;
•    Administrativne usluge vezane za nabavku – postupke nabavke, na osnovu Zakona o Nabavci;
•    Usluge koje se tiču oblasti logistike i njihovo funkcionisanje, gde se uključuje rukovođenje auto parka, održavanje službenih vozila itd.;
•    Registraciju i vođenje evidencije službenog materijala koji se prihvata i dostavlja iz depoa Opštine;
•    Na osnovu Administrativnog Uputstva MALS-a, usluge su: korektna komunikacija sa građanima, postavljanje zahteva na raspolaganje za građane, pružanje saveta i pravno – upravne pomoći za građane o načinu popunjavanja zahteva, registrovanje svih zahteva stranaka, izveštavanje o završenim predmetima tokom svakog meseca, arhiviranje predmeta i njegovo čuvanje;
•    Staranje o poštanskim uslugama, uslugama obezbeđivanja i održavanja zgrada;
•    Održavanje opreme informativne tehnologije itd.

U administrativnim uslugama koje se tiču pružanja usluga za građane, takođe spadaju:

•    Usluge civilnog stanja koje uključuju civilni status građana, registrovanje: rođenih, venčanih, umrlih i izdavanje potvrda koje dokazuju civilno stanje građana, uključujući i potvrde o prebivalištu, kao i promenu ličnog imena;
•    Overu dokumenata na osnovu originalnih dokumenata;
•    Sve druge poslove na osnovu poverenih dužnosti od strane centralne vlasti.

U pružanju administrativnih usluga za građane spadaju i poslovi koji se tiču organizovanja građana po naseljima, selima, lokalnim kancelarijama i mesnim zajednicama.