Direkcija za Lokalnu Infrastrukturu


Delokrug Direkcije:
 • Vrši proceduralna administrativna dela koja su u odgovornosti Direkcije;
 • Priprema normativne akte radi funkcionisanja Direkcije;
 • Izrađuje dugoročni i srednjoročni razvojni program infrastrukture, na nivou opštine, uzimajući u obzir potrebe građana i preko saradnje sa mesnim zajednicama, u cilju urbanističkog razvoja i razvoja ruralnih predela, njihovih naselja, gde istovremeno predlaže njihovu realizaciju;
 • Prati i studira tok razvoja opštinske infrastrukture i određuje kriterijume za izgradnju putne infrastrukture, sa svrhom razvoja infrastrukture u pravcu urbanističke infrastrukture EU-a;
 • Priprema projektne zadatke i vrši kategorizaciju objekata lokalne i ruralne infrastrukture;
 • Izrađuje male projekte infrastrukture, prema zahtevima mesnih zajednica;
 • Izdaje građevinske dozvole (putne infrastrukture) i dozvole za otkopavanje i otvaranje kanala, koje vrše javna preduzeća (PTK, EKK, Termokos, RVP „Priština“, i za individualna priključivanja građana u infrastrukturnu mrežu;
 • Određuje nadzornog organa i komisiju za tehničku kontrolu izgrađenih objekata, u saradnji sa Kancelarijom za Nabavku;
 • Vrši rukovođenje (nadzor) izgradnje, rekonstrukcije i saniranja putne infrastrukture (fekalne, atmosferske, kablovske, vodovodne kanalizacije, asfaltiranje, javnu rasvetu, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju) u gradu i ruralnim predelima;
 • Kontroliše i nadzire kvalitet i sličnost građevinskog materijala, preko licenciranog laborata za usklađenost sa prihvatljivim tehničkim normama na međunarodnom nivou i nivou EU-a;
 • Usko sarađuje sa Kancelarijom za Nabavku Direkcije Administracije, u cilju izvršenja potpisanih ugovora za vršenje radova lokalne infrastrukture;
 • Vrši poslove iz oblasti geodezije, za potrebe Direkcije;
 • Čuva dokumentaciju imovinskih eksproprijacija, od ranijih godina, koje su u interesu Opštine;
 • Arhivira tehničku dokumentaciju lokalne infrastrukture.