Direkcija za Katastarske poslove

Nora Kelmendi je Direktorka u Direkciji za Katastar.

Gđica. Kelmendi ima veliku karijeru u oblasti upravljanja imovinom, poslovanjem i društvenim preduzećima. Gđa. Kelmendi je završila visoko obrazovanje pri Ekonomskom Fakultetu. Dok je magistraturu u menadžmentu završila u Makedoniji, u Univerzitetu Jugoistočne Evrope.
Od 2011 godine, gđa Kelmendi je radila u privatnoj kompaniji za savetovanje „Management Development Associates“ (MDA), kao rukovodilac Divizije za razvoj biznisa, a kasnije je upravljala i Fondacijom MDA. Ona je takođe radila 8 godina u Kosovskoj Povereničkoj Agenciji – KPA (njena naslednica KAP) kao službenik za privatizaciju a kasnije kao rukovodilac jedinice za odnose sa investitorima. U KAP-u je bila direktora odeljenja za prodaju gde je rukovodila i upravljala procesima privatizacija društvenih preduzeća na Kosovu.
Od 2000 do 2002 godine je radila kao savetnik poslovanja u „Chemonics International“ finansirani projekat od strane USAID-a i bila je od prvih žena – savetnik poslovanja na Kosovu.
Nakon toga, svoju karijeru je nastavila u finansijskoj instituciji „Interim Credit Unit“ (ICU), finansirani projekat od strane Svetske Banke i Evropske Unije.
U 1999 godini, pre početka rata na Kosovu, ona je počela da radi kao službenik distribuiranja jedne međunarodne organizacije „Care International“, iz Australije. Tokom rata, ona je radila u istoj organizaciji u kampu Čegrana, u Makedoniji. Nakon povratka na Kosovu sa „Care International“, nastavila je rad kao rukovodilac distribuiranja hrane (humanitarnih pomoći) za region Lipljana i Uroševca.

Delokrug Direkcije:
 • Odgovorna je za razvoj i organizovanje katastarskih kapaciteta, referentnu homogenu mrežu, rekonstrukciju katastarskih informacija u digitalnoj formi, model informativnog sistema za zemlju i imovinu;
 • Pružanje profesionalnih i drugih usluga, različitim subjektima;
 • Poboljšanje prenosa zemljišta, upravljanje državnim zemljištem i efikasnost oporezivanja zemljišta;
 • Planiranje mreže sa novim kontrolnim tačkama i osnivanje novih kontrolnih tačaka;
 • Digitalizacija poligonalnih i trigonometrijskih tačaka, vektorizacija skeniranih planova (parcela i katastarskih zona);
 • Ažuriranje grafičkog dela na osnovu dokumenata i novih merenja i transformisanje sa datim parametrima za transformaciju;
 • Usluga i održavanje klasifikovanja i kultura zemljišta;
 • Podela parcela i obeležavanje granica u trenutku eksproprijacije;
 • Vršenje profesionalnih radova, koji proizilaze iz geodezije (izvršene promene tokom merenja – njihovog prenosa u programu geodezije);
 • Vršenje usluga za digitalne beleške (davanje koordinacija na terenu);
 • Kontrolisanje mreža i geodetskih merenja i njihovo usvajanje;
 • Snimanje površine zgrada i njihovih delova i prerada skica;
 • Snimanje iskustva i podzemnih i nadzemnih objekata;
 • Registracija nepokretne imovine i registrovanje opštinskog zemljišta;
 • Razvoj procedure registrovanja, prema službenom zadatku i zahtevu stranaka;
 • Korigovanje registra (RPNI) prema procedurama i sprovođenje svih pozitivnih dispozicija na snazi;
 • Ažuriranje imovine, na osnovu verifikovane dokumentacije i drugih beleški iz arhivirane dokumentacije, ažuriranje registra promena sredstava sa terena;
 • Sprovođenje procedura o transakcijama javne imovine u RPNI-u;
 • Razmatranje i izvršenje administrativnih procedura za vraćanje nepokretne imovine bivšem vlasniku, evidentiranje i brisanje privremenih mera prema rešenju nadležnog suda;
 • Rukovodi sa katastarom etaža stanova, zgrada i katastarskih parcela u kojima su izgrađeni stanovi;
 • Registrovanje i poništenje hipoteka;
 • Rešenja o registrovanju olakšica, poreskog tereta, parcele poreza na imovinu i jemstva;
 • Izdavanje potvrda osobama koji nemaju nepokretnosti;
 • Održavanje, korigovanje i harmonizovanje evidencija naselja, sela, trgova, puteva i broja objekata i zgrada;
 • Donošenje rešenja za usvajanje ili odbijanje zahteva;
 • Donošenje zaključaka za popunjavanje nekompletnih zahteva;
 • Priprema projekta programa rada za potrebe Direkcije i izveštaj rada;
 • Vrši i druge zahteve u skladu sa zakonskim odredbama (javni oglasi, zahtevi za potrebe Skupštine, sudova i drugih institucija).