Direkcija za Kulturu, Omladinu i SportDirekcija za Kulturu, Omladinu i Sport

 • Rukovođenje lokalnim kulturnim izvorima,uključujući lokalne muzeje i izvore kulturne baštine;
 • Javno objavljuje raspoloživi iznos budžeta, za svaku godinu, za pripremu kulturnih, omladinskih i sportskih aktivnosti, uključujući sredstva od granta koje su raspoložive za kvalifikovane osobe, i izrađuje pravilnike za podnošenje aplikacija za grantove i određivanje grantova;
 • Rukovođenje opštinskom arhivom, pozorištem „Dodona“, gradskom bibliotekom, gradskim stadionom, sportskom salom i drugim pratećim objektima;
 • Organizovanje obeležavanja datuma od istorijske važnosti, kada se zahteva;
 • Organizovanje debata za razvoj i unapređenje kulture, omladine i sporta;
 • Razmatranje ugovornih izveštaja vezano za kulturne, omladinske i sportske objekte;
 • Uska saradnja i izveštavanje za svoj rad pred Predsednikom Opštine, Skupštinom Opštine, relevantnom komitetu, kad god se traži;
 • Saradnja sa direkcijama na centralnom nivou od iste delatnosti, i savetnicima iz ovih oblasti;
 • Registracija grupa, klubova, ansambla, itd.;
 • Podrška kulturnim, omladinskim i sportskim aktivnostima, kao i razvijanje njihove renovacije unutar teritorije opštine;
 • Saradnja sa drugim gradovima i državama, kako bi omogućili pravu integraciju i razmenu iskustava, kao i sa NVO-ima i drugim organizacijama;
 • Poštovanje, podrška i pomoć za asocijacije, klubove i društva kao i otkrivanje pojedinaca sa posebnim kreativnim sposobnostima, bez vršenja neke rasne, polne, verske ili nacionalne razlike, itd.;
 • Pružanje svojih institucija u opštoj službi građanima (sa primarnom delatnošću koji oni vrše, ali u hitnim slučajevima i druge delatnosti);
 • Privlačenje investitora i traženje dodatnih fondova;
 • Organizacija debata za razvoj i unapređenje omladine, kulture i sporta;
 • Briga i o drugim formacijama sporta, koji nemaju prostoriju i uslove za rad;
 • Saradnja sa Direkcijom za Obrazovanje vezano za reforme i uslove koje mogu imati mladi;
 • Kreiranje uslova za vraćanje omladine u zemlji i njihovo ponovno obrazovanje;
 • Organizovanje anketa, seminara i raznih obuka, uključivanje mladih Kosovara u omladinskim evropskim i svetskim aktuelnostima;
 • Vrši i druge delatnosti koje se mogu odrediti zakonom ili koje se delegiraju od centralne vlasti.