Direkcija za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu

Arben Vitia je Direktor u Direkciji za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu. Gdin. Vitia je dobar poznavalac primarne zdravstvene zaštite. Osnovno obrazovanje je završio u Osnovnoj Školi „Shkendia“ u Ajvaliji, dok je srednje obrazovanje završio u gimnaziji „Dževdet Doda“, u Prištini. Diplomirao je u Univerzitetskom Bolničkom Centru u Tirani, smer Opšte Medicine, pri Univerzitetu Tirana. On je radio kao profesionalni savetnik u kompaniji „Agani“ i na istom položaju je radio i u kompaniji „Keis“. Od 2010 godine, on je aktivista u Pokretu SAMOOPREDELJENJE, gde je angažovan u Komitetu za Zdravstvo.

 
Direkcija za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o Zdravstvu, Statuta Opštine, Opštinskih Pravilnika, naredba, uputstava, Direkcija ima sledeći obim delovanja:

•    Izrada strategije za primarnu zdravstvenu zaštitu, koja uključuje: promovisanje, prevenciju, tretiranje i rehabilitaciju bolesti, poremećaja i povreda, zdravstveno obrazovanje i imunizaciju;
•    Prva dijagnostifikacija i osnovna zdravstvena zaštita, uključujući i manje operacije, promovisanje oralnog zdravstva i osnovne stomatološke zaštite;
•    Zaštita mentalnog zdravlja, zasnovan na zajednici;
•    Osiguranje kvaliteta hrane i vode;
•    Osiguranje pružanja socijalnih i porodičnih usluga unutar teritorije opštine, prema specifikovanim standardima od strane relevantnog ministarstva;
•    Vršenje socijalnih i porodičnih usluga unutar teritorije opštine, preko aktivnosti Centra za Socijalni Rad (CSR) ili preko obezbeđivanja neke druge materijalne pomoći za nevladine organizacije koje se bave ovim delatnostima.

Ova Direkcija ima i sledeće nadležnosti:

•    Procenjivanje lokalnih potreba, postavljanje lokalnih objektiva za PZZ;
•    Razvoj budžeta na osnovu lokalnih potreba, oslanjajući se na uputstva Ministarstva za Zdravstvo (MZ); 
•    Postavljanje i prikupljanje zajedničkih plaćanja, oslobođenje od isplata za određene kategorije društva unutar određenog okvira od strane MZ-a;
•    Obezbeđivanje pružanja zdravstvenih usluga;
•    Izveštavanje za dostignuće određenih ciljeva od Predsednika Opštine i Skupštine Opštine;
•    Razvoj, nadgledanje i sprovođenje pravilnika koji su na snazi;
•    Sprovođenje normi i standarda infrastrukture i ljudskih resursa odobrenih od strane MZ-a;
•    Pravo na posedovanje, razvijanje i korišćenje imovine, u cilju obezbeđivanja socijalnog skloništenja osoba unutar teritorije Opštine;
•    Nadgledanje i saradnja sa CSR-om u Opštini o staranju socijalnih slučajeva građana, unutar teritorije Opštine;
•    Saradnja sa MZ-om, odlučivanje i sprovođenje politika zaštite kategorije ugrožene dece i svih drugih kategorija dece, preko CSR-a, na lokalnom nivou; i
•    Sprovođenje nadležnosti i drugih odgovornosti koje proizilaze iz posebnih zakona, Statuta Opštine, pod zakonskih i poverenih akata od strane centralne vlasti.

Ova Direkcija takođe radi i u pravcu:

•    Nadgledanja epidemiološke situacije na opštinskom nivou;
•    Prikupljanja i analiziranja informacija na lokalnom nivou;
•    Određivanja lokalnih prioriteta i ciljeva na osnovu informacija, u skladu sa strategijom primarne zdravstvene zaštite;
•     Usluga sa podacima na okružnom nivou i nivou Kosova, kako bi analizirali kvalitet usluga i efektivno korišćenje usluga;
•    Preduzimanja mera za zdravstvenu zaštitu, koje se tiču obezbeđivanja sigurne vode i higijene, obezbeđivanje sigurne hrane i ishrane i preduzimanja aktivnosti dezinfekcije, dezinsekcije i iskorenjivanja;
•    Koordiniranja i nadzora rada GCPM-a, CPM-a i ambulanta;
•    Preduzimanja kampanja za podizanje svesti sa vladinim i nevladinim organizacijama izrade sporazuma sa istim;
•    Izveštavanja vezano za pružanje usluga i opštinskih dostignuća u ovom polju;
•    Određivanja nivoa kirije i postavljanje nivoa oslobođenja od isplate kirije za objekte koje su pod vlasništvom;
•    Predlaganja za odlučivanje vezano za oslobođenja od građanskih usluga, ako su šeme osnovane nad kriterijumima otvorenog objektiviteta nad javnošću i u skladu sa zakonom na snazi;
•    Preduzimanja mera za identifikovanje prirode i predmera potreba za socijalne i porodične usluge, unutar teritorije opštine;
•    Pripremanja godišnjih planova za razvoj i održavanje socijalnih i porodičnih usluga i održavanje tačnih statističkih beležaka.
•    Koordinacije i nadzor rada Centra za Socijalni Rad;
•    Zbrinjavanja o obezbeđivanju skloništenja za beskućnike;
•    Registrovanja i licenciranja centra za staranje i zapošljavanje;
•    Isplate plata za obučavanje stručnjaka za socijalno blagostanje.