Direkcija za Javne Usluge Zaštitu i spašavanje

Delokrug Direkcije:

 • Određuje i nadzire pružanje javnih lokalnih usluga, uključujući snabdevanje vodom, vodovodnu i kanalizacionu mrežu i preradu otpadnih voda;
 • Organizuje letnje i zimsko održavanje, čišćenje ulica i trotoara i lokalnih puteva;
 • Organizuje održavanje i deblokiranje atmosferske kanalizacije i planove za lokalne toplane;
 • Organizuje osiguranje i održavanje javnih parkova, zelenih površina, javnih površina i groblja;
 • Koordiniše aktivnosti i daje saglasnost za delatnost javnog prevoza putnika i robe, sa javnim kompanijama i udruženjima individualnih taksista i pravnih operatera prema pravilnicima;
 • Određuje linije i redosled putovanja za gradski prevoz putnika;
 • Vrši upravljanje službe „Pauka (šlep služba)“, prema pravilniku i organizuje procedure za javnu licitaciju za konfiskovana vozila, koje prevazilaze predviđeni zakonski rok;
 • Sarađuje sa Policijom radi regulisanja komunikacije i podizanje bezbednosti u saobraćaju, posebno blizu škola i predškolskih institucija;
 • Vrši vertikalnu i horizontalnu signalizaciju postojećih puteva i reguliše komunikaciju u gradu Prištine;
 • Zatvara puteve za korišćenje u posebnim slučajevima (državni praznici, posebni radovi u državnom i opštinskom interesu i slično);
 • Sarađuje sa kompanijama koje pružaju usluge o određivanju cene vode, priključaka, tehničkih intervencija i nadzor vremena restrikcija;
 • Vrši snabdevanje pitke vode sa cisternama i posebnim rezervoarima;
 • Daje saglasnost – dozvolu za upotrebu javnih površina, stara se za održavanje zelenih površina, parkirališta i drugih javnih površina, u skladu sa urbanističkim planovima Direkcije za Urbanizam Građevinske poslove i Zaštitu Životne Sredine;
 • Pružanje usluga staranja za eliminisanje psa lutalica;
 • Nadzire realizaciju radova za regulisanje zelenila i razmatra razne zahteve;
 • Odgovorna je za izdavanje dozvola za korišćenje javnih površina ispred ugostiteljskih lokala, javnih govornica, za statične generatore, pokretnu opremu za prodaju kokica, kukuruza, kestenja, opreme za prodaju sladoleda i knjiga;
 • Staranje o liftovima (popravka i održavanje);
 • Odgovorna je za javnu rasvetu, reklamne table, svetleće reklame preduzeća i druge razne reklame;
 • Prisustvuje komisiji za tehnički prijem završenih radova – javne rasvete, održavanje javne mreže i signalizacije;
 • Vrši upravljanje, kontrolisanje i čišćenje svih trgova koja pripadaju Opštini;
 • Odgovorna je da pruža godišnje izveštaje MALS-u za dužinu, vrstu i stanje lokalnih puteva, u skladu sa određenim uslovima prema Administrativnom Uputstvu;
 • Konsultuje se sa centralnim nivoom za izgradnju, popravku znakova ili promenu međuopštinskih puteva koje uticaju u opštinama;
 • Obaveštava Direkciju za Lokalnu Infrastrukturu, za kvar na putevima na teritoriji kojoj pripadaju;
 • Nadležna je za izdavanje dozvola koje pripadaju Opštini, za postavljanje uličnih prepreka (ležećih policajaca);
 • Vrši druge nadležnosti određene prema zakonu, statutom, podzakonskim aktima i delegiranim od strane centralne vlasti;
 • Vrši procenu opasnosti unutar teritorije opštine od prirodnih i drugih nesreća, u skladu sa zakonima na snazi, administrativnim uputstvima i na osnovu procene opasnosti od prirodnih i drugih nesreća.
Takođe, u okviru ove Direkcije su i sledeće nadležnosti:
 • Organizovanje i nadzor, obaveštavanje i     upozorenje stanovništva u vezi pretnje od opasnosti, kao i održavanje sredstava za ovo pitanje, u skladu sa jedinstvenim sistemom za upozorenje;
 • Sistematizacija građana u zaštitnim snagama, spašavanju i pomoći u jedinici, službi i drugim snagama za zaštitu, spašavanje i pomoć od prirodnih i drugih nesreća, istovremeno predlaže osnivanje Komiteta za Zaštitu i Spašavanje;
 • Planiranje i realizacija mera za zaštitu i spašavanje;
 • Obezbeđivanje hitnih sredstava za privremeno sklonište u slučajevima prirodnih i drugih nesreća;
 • Realizovanje programa osposobljavanja i usklađivanje drugih planova i priprema za zaštitu, spašavanje i pomoć sa drugim opštinama;
 • Organizovanje, razvoj i rukovođenje lične i recipročne zaštite;
 • Realizovanje profesionalnih i administrativnih zadataka u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za teritoriju opštine;
 • Realizacija pripreme za zaštitu, spašavanje i pomoć kao i njeno profesionalno upravljanje, u slučaju prirodnih i drugih nesreća;
 • U vanrednim situacijama, predlaže Predsedniku Opštine proglašenje vanrednog stanja, i predlaže naredbe i druge administrativne mere u slučajevima teškog stanja, u cilju prevazilaženja situacije;
 • Nadzor opštinskih objekata i angažovanje osoblja za obezbeđivanje objekata iz unutra, ili u formi spoljnog ugovaranja;
 • Preduzimanje svih preventivnih mera za zaštitu od požara, staranje o sprovođenju i unapređivanju zaštitnih mera od požara;
 • Predlaže Skupštini Opštini donošenje plana za zaštitu od požara, radi podrške procenjivanju opasnosti od požara, u skladu sa zakonom i nacionalnim planom zaštite od požara;,
 • Predlaže Skupštini da, najmanje jednom godišnje, razmotri sadržaj plana, kako bi procenili njegovu usklađenost sa urbanističkim planom, sa građevinskim izmenama i slično;
 • Praćenje finansijske realizacije predviđenih sredstava za zaštitu od požara, kao i snabdevanje BZP-a sa adekvatnim savremenim sredstvima za intervenciju;
 • Preduzimanje zaštitnih mera za Vatrogasnu Službu;
 • Izrada pravilnika za zaštitu od požara i predlaganje njegovog usvajanja Skupštini Opštini;
 • Staranje o održavanju i funkcionalizaciji javnih skloništa;
 • Tokom razvoja aktivnosti, blisko sarađuje sa bezbednostnim organima Opštine, KFOR-om, Policijom, KSB-om, nevladinim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, javnim preduzećima i građanima, u oblasti sprečavanja požara, kao i u slučajevima drugih prirodnih nesreća;
 • Organizovanje i nadzor rada u Usluge dimljičara.