Drejtoria e Urbanizmit

Selia e Drejtorisë: Prishtinë, Objekti i Ri i Komunës
Drejtor i Drejtorisë: 
Ardian Olluri

Data e lindjes: 27 Gusht 1983
Statusi martesor: i martuar


Eksperienca: 

Në nivelin bachellor ka studiuar për Drejtësi dhe Shkenca Politike ne Fakultetin Juridik dhe Fakultetin Filozofik pranë Universitetit të Prishtinës. Ka vazhduar studimet master për te Drejtën Ndërkombëtare në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe te Drejtën Evropiane në Universitetin e Maastricht-it në Holandë. Ka qene një prej përfituesve të programit Young cell scheme i cili financohet nga Bashkimi Evropian. Është njohës i mirë i procedurës administrative dhe të drejtës civile.
Ka përvojë ne ofrimin e shërbimeve profesionale juridike ne sektorin private. Për një kohe ka qene i angazhuar si bashkëpunëtor profesional ne zyrën e avokatures Juridica LLC. Në Komunë të Prishtinës fillimisht është angazhuar në maj të vitit 2014 si zyrtarë i lartë për çështje pronësore-juridike, ne drejtorinë për financa dhe pronë. Në vitin 2015 është emëruar udhëheqës i Zyrës Ligjore pranë Kabinetit te Kryetarit në Komunë të Prishtinës. Në vitin 2016, në kuadër të ri-organizimit, si rezultat i koncentrimit të shërbimeve juridike formohet Sektori Ligjor i Komunës së Prishtinës te cilin e ka udhëhequr deri në Gusht të vitit 2017 kur emërohet Drejtor i drejtorisë se Urbanizmit në Komunë të Prishtinës.E-mail: ardian.olluri@rks-gov.net


Orari i punës: fillon nga 8:00 dhe përfundon në 16:00