Direkcija za Urbanizam, Izgradnju i Zaštitu Sredine


Delokrug Direkcije:

 • Planira prostorni i urbanistički razvoj, prati i studira prostorni razvoj unutar teritorije opštine (prema savremenoj metodologiji);
 • Izrađuje programe, razvojni plan opštine, razvojni urbanistički plan i regulativne urbanističke planove naselja i drugih celina;
 • Pruža sugestije i mišljenja vezano za proceduru za njihovo usvajanje i njihovu realizaciju;
 • Prikuplja, obrađuje i popunjuje dokumentaciju prostornog razvoja, u skladu sa Zakonom o Prostornom Planiranju i drugim donetim odredbama na osnovu ovog zakona;
 • Sarađuje sa svim subjektima koji učestvuju u planiranju i razvoju grada i opštine za izradu prostornih planova;
 • Bavi se sa urbanističkim i ruralnim planiranjem opštine i korišćenjem zemljišta;
 • Sarađuje oko koncepta rešenja i sadržaja regulativnih urbanističkih planova;
 • Prati urbanističko planiranje i projektovanje i bavi se njihovim sprovođenjem;
 • Priprema detaljirane urbanističke planove, urbanističko – arhitektonske projekte za naselja i određene celine grada i opštine;
 • Izrađuje programe, projektne zadatke uz pomoć izabranih eksperata za urbanističko – arhitektonsku organizaciju konkursa na domaćem i međunarodnom nivou;
 • Priprema i pruža osnovne informacije i dokumente za pripremu, usvajanje ili promenu prostornih, urbanističkih, regulativnih planova i detaljiranih planova opštine;
 • Predlaže i sprovodi zakonsku regulativu iz oblasti prostornog planiranja: Razvojni plan opštine, Urbanistički razvojni plan, Regulativni urbanistički plan kao i regulativu iz oblasti investicionih izgradnji;
 • Određuje urbanističke i arhitektonske uslove za izradu investiciono - tehničke dokumentacije za izgradnju objekata vezano za realizaciju glavnih urbanističkih projekata i njihovih arhitektonskih rešenja;
 • Predlaže i usvaja kriterijume za postavljanje privremenih objekata, mikro-urbanističkih sredstva i elemenata u teritoriji grada i opštine;
 • Bavi se izradom legislacije, analitičkih ekspertiza, drugih delatnosti u određenim oblastima prostornog i urbanističkog planiranja;
 • Predlaže i sprovodi program za prostor opštine;
 • Daje saglasnosti za izgradnju objekata od lokalne važnosti i drugih razvijanja;
 • Organizuje i kontroliše tehničku dokumentaciju;
 • Organizuje i određuje stručnu grupu za nadzor, tehnički prijem građevinskih objekata i drugih relevantnih usluga;
 • Izdaje odluke i potvrde o stanju postojećih objekata;
 • Utvrđuje i delegira informacije za izgrađene objekte koji nisu u saglasnosti sa zakonom o izgradnji, standardima i urbanističkoj dokumentaciji na snazi;
 • Izdaje dozvole za upotrebu završenih objekata;
 • Inicira programe za izgradnju infrastrukture i kapitalnih objekata u teritoriji opštine;
 • Sarađuje sa relevantnim opštinskim subjektima u oblasti regulisanja građevinskog zemljišta;
 • Predlaže kreiranje zona građevinskog zemljišta i prerađuje lokacije za davanje zemljišta na korišćenje;
 • Sprovodi programe drugih sektora opštinske administracije u oblasti izgradnje infrastrukture i kapitalnih objekata, kao i opštinske odluke iz odgovornosti ove Direkcije;
 • Priprema predloge pravilnika i drugih akata iz oblasti izgradnje, planiranja, projektovanja i prostornog regulisanja;
 • Upućuje i orijentiše subjekte iz oblasti izgradnje, sarađuje sa rukovodećim subjektima i pravnim licima iz oblasti izgradnje, pruža podatke i druge osnovne profesionalne informacije potrebne za rad opštinskog rukovodstva;
 • Koordiniše i vrši proceduralne poslove iz oblasti izgradnje;
 • Vrši druge zadatke koji su delegirani prema zakonu i drugim pravilnicima na snazi;
 • Izrađuje projekt program za procenjivanje postojećeg stanja građevinskog zemljišta opštine;
 • Predlaže i sprovodi poseban program za regulisanje postojećeg stanja građevinskog zemljišta opštine;
 • Organizuje i obučava profesionalne grupe i ljudske resurse za proceduru legalizacije. Organizuje i određuje profesionalnu grupu za prijem i razmatranje zahteva (dokumentacije) za legalizaciju;
 • Organizuje i određuje profesionalnu grupu za procenu bespravnih objekata;
 • Konstatuje i delegira informacije za izgrađene objekte u nesaglasnosti sa zakonima za izgradnju, standardima i urbanističkom dokumentacijom na snazi, posebno sa pravilnikom i priručnikom za legalizovanje;
 • Kontroliše tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonima za izgradnju, standardima i urbanističkom dokumentacijom na snazi, kao i sa pravilnikom i priručnikom za legalizovanje;
 • Razmatra programe za izgradnju infrastrukture i kapitalnih objekata u nelegalnim prostornim celostima;
 • Sarađuje sa relevantnim opštinskim subjektima u oblasti regulisanja građevinskog zemljišta i sa svim drugim relevantnim subjektima;
 • Koordinira i vrši sve proceduralne poslove iz oblasti bespravnih izgradnji;
 • Vrši i druge dužnosti u skladu sa zakonskim odredbama i pravilnikom za legalizaciju.
 •  
Životna sredina 
 • Angažuje se za gradualno smanjenje zagađivanja, degradacije i oštećivanja životne sredine, kao i smanjenje ili zaustavljanje onih ekonomskih aspekata i drugih aktivnosti koji izazivaju veliki rizik za zdravlje ljudi i životne sredine;
 • Štiti biodivezitet, pokušavajući dostizanje ekološkog bilansa u teritoriji u teritoriji opštine i šire;
 • Vrši nadzor i racionalno i stabilno korišćenje prirodnih resursa i resursa proizvodnog zemljišta,kao i zaštitu genetskih akumuliranja prirode;
 • Izrađuje program i vrši nadzor vredećih prizora prirode, predlaže nove zone za zaštitu, štiti i vrši rehabilitaciju raznovrsnosti i kulturnih i estetičkih vrednosti pejzaža;
 • Prikuplja potrebne podatke za određivanje izvora i količine voda;
 • Predlaže mere za nadgledanje kvaliteta, zaštitu i čuvanje vode, vazduha, zemljišta i prirodu zone opštine, kao i osigurava njihovo sprovođenje;
 • Preduzima mere za očuvanje površinskih i podzemnih voda od zagađivača;
 • Stara se za sprovođenje zaštitnih mera od štetnih efekata voda;
 • Vrši nadzor i inspekciju stabilnog upravljanja prirodnim vrednostima, kao što su: voda, zemlja, šume, mineralni predmeti itd; javna prirodna dobra, kao što su; zelene površine, obale reka i bazena Grmije, kao i posebne vrednosti, kao što su geodiverzitet, biodiverzitet i biljni i životinjski divlji svet;
 • Vrši nadzor i kontrolu uslova bezbednosti života i zdravlja ljudi, na mestu izgradnje i njene okoline, tokom razvijanja radova;
 • Kontroliše i nadzire proizvode izgradnje, prema prihvaćenim tehničkim normama na međunarodnom nivou, posebno normi EU-a;
 • Vrši kontrolisanje cele administrativno-tehničke dokumentacije, određene prema zakonskim odredbama za izgradnju objekata;
 • Vrši eliminisanje prekršaja, defekata i šteti koje se prouzrokuju tokom izgradnje;
 • Priprema normativne akte za funkcionisanje usluge pri direkciji;
 • Priprema program za smanjenje nivoa zagađenja životne sredine i priprema projekte za zaštitu životne sredine, u saradnji sa MŽSPP, drugih institucija i donatora;
 • Vrši proceduralne administrativne delatnosti iz odgovornosti Direkcije, prema odlukama Skupštine Opštine, kao i druge određene zadatke od Predsednika Opštine.