Sektori i Planifikimit hapësinor

Sektori i Planifikimit hapësinor është pjesë e Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Sektori është përgjegjës për analizat, propozimin dhe hartimin e planeve urbane dhe planeve të hollësishme urbane si dhe në mungesë të stafit në mbikëqyrjen e hartimit të planeve nga kompani private. Sektori merret me lëshimin e informimeve nga planet për Komunën e Prishtinës, në përputhje me dokumente të vlefshme të Planifikimit Hapësinor.

Aktet që lëshohen nga ky sektor:
  • Informatat nga plani
  • Pëlqimet për parcelim
  • Pëlqimet për bashkim parcelash