Raportet e punës së drejtorive të Komunës së Prishtinës

 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave - Janar - Dhjetor 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit - Janar - Dhjetor 2017

 

DHJETOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

 

NËNTOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit 

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

 

TETOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit 

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHTATOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit 

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

GUSHT 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

KORRIK 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 QERSHOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm


 

MAJ 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave - Sektori i ndërtimit të lartë

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit
 

PRILL 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raport i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm 

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave - Sektori i ndërtimit të lartë

 


MARS 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave - Sektori i ndërtimit të lartë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës
SHKURT 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Njësisë për të drejtat e njeriut dhe barazisë gjinore

 

JANAR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

 

VITI 2016

 Administratë publike në shërbim të qytetarëve - Raporti 2016

 

 

 Investimet kapitale - Raporti 2016

 

 Arsimi në shërbim të zhvillimit - Raporti 2016

 

 Prishtina, qytet ku mbizotëron rregulli dhe ligji - Raporti 2016

 

  Organizim i mirë i qytetit - Raporti 2016

 

 Shëndetësia në shërbim të zhvillimit - Raporti 2016

 

Prishtina me Planifikim Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm - Raporti 2016

 

Prishtina, pa barriera dhe me qasje të lehtë për të gjithë, kudo dhe kurdo - Raporti 2016

 

 Prishtina, qytet i gjelbër - Raporti 2016

 

 Kultura dhe sporti në Komunën e Prishtinës - Raporti 2016

 

 Bujqësia në shërbim të zhvillimit - Raporti 2016

 

 Siguria në Prishtinë - Raporti 2016

 


Vëllimi financiar i projekteve - Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti vjetor i vitit 2016 - Drejtoria e Kadastrit

Raporti vjetor i vitit 2016 - Drejtoria e Investimeve kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti vjetor i vitit 2016 - Drejtoria e Investimeve kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave - Sektori i ndërtimit të lartë


Raporti vjetor i vitit 2016 - Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit


Raporti i Drejtorisë së Financave - janar - tetor 2016

Raporti i Drejtorisë së Arsimit - janar - nëntor 2016


Dhjetor 2016


Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit


Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

Nëntor 2016


Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Tetor 2016

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Shtator 2016


Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Gusht 2016


Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit


Raporti i punës  i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikim dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Korrik 2016


Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit


Raporti i punës  i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikim dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i pun
ës i Drejtorisë së Urbanizmit

       

Qershor 2016


Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës


Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës  i Drejtorisë së Financa dhe Pronë

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikim dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale

Maj 2016

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikim dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës  i Drejtorisë së Financa dhe Pronë

Raporti i punës  i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës  i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës  i Zyrës për Integrime Evropiane

Raporti i punës i Njësisë për të drejtat e njeriut dhe barazisë gjinore

Raporti i punës i Zyrës për Komunitete dhe Kthim


Prill 2016


Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe sportit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit


Raporti i punës i Drejtorisë së Financa dhe Pronë

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikim dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Zyrës për Integrime Evropiane

Raporti i punës i Njësisë për të drejtat e njeriut dhe barazisë gjinoreMars 2016Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Infrastrukturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Zyrës së Auditimit

Raporti i punës i Zyrës për Integrime Evropiane


Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Ekonomisë dhe Zhvillimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave dhe PronëShkurt 2016

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Infrastrukturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Pronës dhe Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit Janar 2016