PDF---ICON.png Udhëzues për qytetarë - Drejtoria e Administratës - Ku të drejtohem?
   
 
PDF---ICON.png Udhëzues për procedura - Drejtoria e Kadastrit 

 
PDF---ICON.pngUdhëzues për qytetarë - Drejtoria e Urbanizmit - Ku të drejtohem? 

  PDF---ICON.pngUdhëzues për procedura - Përmbledhëse - Drejtoria e Administratës, Kadastrit dhe UrbanizmitUdhëzues për qytetarë - Drejtoria e Administratës
Të dhënat rreth sporteleve ku merren shërbimet e caktuara dhe dokumentet e nevojshme për marrjen e shërbimeve në Komunën e Prishtinës.

Ku të drejtohem?
Ekstrakti dhe Certifikata e Lindjes
Certifikata e Kurorëzimit
Certifikata e Gjendjes Martesore
Certifikata e Shtetësisë
Certifikata e Bashkësisë Familjare
Certifikata e Vendbanimit
Vërtetim Vend-Qëndrimi Vërtetimi mund të sigurohet vetëm në Bashkësi Lokale
Aktvdekja
Korigjimi i Emrit dhe/apo Mbiemrit si dhe të dhënave tjera personale
Regjistrimi i Lindjes
Regjistrimi i Lindjes me vonesë
Regjistrimi i Lindjes - Për fëmijët e lindur jashtë Kosovës
Lidhja e Martesave - Kurorëzimi
Lidhja e Martesave - Kurorëzimi me shtetas të huaj
Regjistrimi i Vdekjes (brenda 30 ditësh pas vdekjes së qytetarit)
Regjistrimi i Vdekjes (pas 30 ditësh pas vdekjes së qytetarit)
Regjistrimi i Vdekjeve të ndodhura jashtë Kosovës
Ku mund të pajiseni me dokumentet e Gjendjes Civile në Komunën e Prishtinës?
Si mund të aplikoj për Online Certifikatën?


Udhëzues për qytetarë - Drejtoria e Kadastrit
Të dhënat rreth sporteleve ku merren shërbimet e caktuara dhe dokumentet e nevojshme për marrjen e shërbimeve në Komunën e Prishtinës.

Ku të drejtohem?
Regjistrimi / Bartjet e pronës së paluajtshme
Çertifikatat e pronësisë dhe kopjet e planit
Regjistrimi i hipotekës
Ç'regjistrimi i hipotekës
Historiate
Ndarja, Bashkim, Identifikim të parcelave, Ri-rregullim i kufijve të parcelave, Ndërim kulture, Matje e ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesave, Përcaktim i kufijve të parcelave - Për persona fizik dhe juridik - Nëse aplikohet përmes gjeodetëve të Drejtorisë së Kadastrit
Ndarja, Bashkim, Identifikim të parcelave, Ri-rregullim i kufijve të parcelave, Ndërim kulture, Matje e ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesave, Përcaktim i kufijve të parcelave - Për persona fizik dhe juridik - Nëse aplikohet përmes gjeodetëve apo kompanive të licencuara


Udhëzues për qytetarë - Drejtoria e Urbanizmit

Ku të drejtohem?

Objektet Ndërtimore - Ndërtimet e kategorisë II, përfshijnë të gjitha ndërtimet me rrezik të mesëm
Informatë mbi planin
Pëlqim për ndërrim të destinimit të tokës nga tokë bujqësore në tokë ndërtimore
Pëlqim për bashkim të parcelave
Pëlqim për parcelizim sipas kritereve të planit
Caktimi i pikave për ndërtimin e ndërtesave - piketimi
Leje për rrënim
Leje mjedisore komunale
Vendim-pëlqim për ndërtimin e mureve mbrojtëse, rregullimin e oborreve, rrethimin e parcelave
Leje ndërtimore
Leja ndërtimore, ndërtim i ri, rindërtim dhe ndërtim i përkohshëm
Vendim-pëlqim për ndërrim destinimi
Kushtet për ndërtim
Kushtet për rindërtim të ndërtesave
Kushtet për ndërtim të ri dhe ndërtim të përkohshëm
Objektet ndërtimore - Ndërtimet e kategorisë I, përfshijnë të gjitha punët ndërtimore me rrezik të ulët.