STATUTI I KOMUNËS SË SKENDERAJT

Statuti i Komunës së Skenderajt

Duke rikujtuar të kaluarën historike kombëtare, si dhe aspiratat politike dhe kulturore të vendit tonë, me vizionin për perspektivën demokratike të shoqërisë dhe institucioneve të Kosovës, komuna duke ofruar barazi ligjore, paanshmëri dhe mos diskriminim për të gjithë qytetarët, si dhe transparencë ndaj mediave, duke marrë parasysh mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, mbrojtjen e pakicave kombëtare, mbrojtjen e të drejtave civile dhe politike, si dhe mbrojtjen e të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore, të qytetarëve të saj dhe në interes të popullatës së komunës, më qëllim të përmirësimit të shërbimeve komunale, shtimit të efikasitetit dhe mundësive të barabarta për të gjithë, komuna me përgjegjshmëri dhe përgjegjësi morale , ligjore dhe politike ushtron pushtetin në tërë territorin e saj... Statuti_kom_skenderaj