Bislim Dushi
Udhëheqës i Personelit
bislim.dushi@rks-gov.net
Bedredin Mulaku
Drejtor i Njësisë e auditimit të brendshëm
bedredin.mulaku@rks-gov.netIdriz Muzaqi
Përfaqësues ligjor i komunës
idriz.muzaqi@rks-gov.net

Zyrtar për integrime evropiane
Haki Maloku
Përgjegjës i Sekretarisë

Branislav Vuksanovic
Ushtrues i detyres së Udhëheqës i Zyrës lokale për komunitete dhe kthim
Zyrat dhe njësitë tjera të administratës të komunës