Pasqyrat dhe planet Komunale

Raporti financiar vjetor 2013
publikuar: 06-05-2014
Raporti financiar vjetor 2012
publikuar: 13-07-2013
Draft buxheti për vitin 2012
publikuar: 18-08-2011
Qarkorja buxhetore për 2012
publikuar: 18-08-2011
Raporti financiar vjetor 2009
publikuar: 09-06-2011
Raporti financiar vjetor 2010
publikuar: 09-06-2011