Shërbimet e administratës komunale

Për t'i ardhur më mirë në ndihmë qytetarëve të Komunës së Vushtrrisë në lidhje me shqetësimet dhe nevojat e tyre Komuna e Vushtrrisë ka vënë në dispozicion shumë informacione lidhur me shërbime që mund të kryhen.
Informacione për të njohur të gjitha kompetencat e Komunës dhe organeve,  varësisht bazën ligjore përkatëse etj.
Ueb faqja me shumë informacione ka për qëllim për të qenë sa më pranë qytetarëve me mënyrat më të favorshme për ta, duke mundësuar lehtësimin e punës për shumë qytetarë që nuk kanë mundësi të vijnë disa herë për të marrë një shërbim nga Komuna.